Поетеса, журналістка, літературна редакторка, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри кіно-, телемистецтва КНУ імені Тараса Шевченка, керівниця відділення суспільних комунікацій Київської малої академії наук. Авторка 3 поетичних книг, у тому числі «Керамічна совість» (2005), «Брунькуються громи» (2007), «Русла зап'ясть» (2020), авторка численних поетичних добірок, а також критичних статей.
..

Русла зап᾿ясть. Ольга Ольхова

ISBN: 978-966-986-201-3
250
грн.
«Русла зап'ясть» – збірка інтимної лірики Ольги Ольхової, видана у форматі арт-буку. Це глибоко метафоричні та проникні тексти, укладені у ритми розділів та символічно римовані «родимками»; чорно-білі світлини, зняті на плівку та перетворені на яскраві ілюстрації; поєднання кольору та чорнобілого виміру. Книжка, наповнена власною атмосферою та чуттєвістю, резонує різними почуттями та спостереженнями за плином часу й місцин. Чудовий подарунок для поціновувачів поезії.
Більше
...
Креативна команда
Над оформленням збірки "Русла зап'ясть" працювали:
Ігор Степурін
видавець
засновник видавничого дому
"САМІТ-КНИГА", член правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, керівник Благодійного фонду "Бібліотечна країна".
Юлія Лактіонова
кураторка проєкту
авторка 6-ти виданих книжок для дітей,
мистецтвознавиця, видавчиня. Очолювала
видавництво Nebo BookLab Publishing (2016-2018), департамент комунікацій Українського інституту
книги (2019), а також координувала роботу видавництва Osnovy Publishing (2020). Співзасновниця онлайн-лекторію «Touch Art» та кураторка літературних проєктів.
Романа Рубан
ілюстраторка
ілюстраторка, художниця-графікиня, дизайнерка, учасниця численних виставок, присвячених арт-буку та ілюстрації. Видання, ілюстровані Романою Рубан:
«Ї. Особлива буква» (2020), «Маєчка. Святкове видання» (2018), «СЕМЕНКО100» (2017), «12 місяців з борсуком» (2017),
«Розшукується Зіна» (2017), «Три жизни кота Васики» (2016), «Cлавні професії борсука» (2016).
Юліана Паранько
фотографка
фотографка, працює з портретною, пейзажною та експериментальною фотографією. За освітою журналістка, співпрацювала з українськими та закордонними виданнями:
Просто Неба, Повага, The Ukrainians, Політична Критика та іншими. Живе та працює у Києві, для своїх
зйомок переважно використовує фотоплівку.
Click to order
Total: 
Як вас звати?
З якого ви міста?
Ваш email
та номер телефону
Вкажіть номер відділення Нової пошти, куди відправити замовлення
Бажаю отримати книгу з автографом авторки
Події
Сподіваюсь, скоро побачимось онлайн чи офлайн,
а поки згадуємо наші минулі зустрічі
Презентація книги у Києві 17 вересня 2020 року:)
....
Більше про авторку та її творчість тут
Ольга Ольхова
olhova.olha@gmail.com
Договір публічної оферти
Общие положения
1.1. Настоящая оферта, является официальным предложением ФЛП Ольга Сухомлин, далее
по тексту — «Продавец», заключить Договор купли-продажи товаров дистанционным
способом, то есть через Интернет-магазин, далее по тексту — «Договор», и размещает
Публичную оферту (предложение) на официальном интернет-сайте Продавца
«https://olhova.com» (далее - «Интернет-сайт»).
1.2. Моментом полного и безусловного принятия Покупателем предложения Продавца
(акцептом) заключить электронный договор купли-продажи товаров, считается факт оплаты
Покупателем заказа на условиях настоящего Договора, в сроки и по ценам, указанным на
Интернет-сайте Продавца.

Понятия и определения
2.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
* «товар» - печатное издание книги «РУСЛА ЗАП'ЯСТЬ»;
* «Интернет-магазин» - в соответствии с Законом Украины «об электронной коммерции»,
средство для представления или реализации товара, работы или услуги путем совершения
электронной сделки.
* «Продавец» - лицо, реализующее товары, представленные на Интернет-сайте.
* «Покупатель» - физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
изложенных ниже.
* «Заказ» - выбор отдельных позиций из перечня товаров, указанных Покупателем при
размещении заказа и проведении оплаты.

Предмет Договора
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель
обязуется оплатить и принять Товар на условиях данного Договора.
Настоящий Договор регулирует куплю-продажу товаров в Интернет-магазине, в том числе:
- добровольный выбор Покупателем товаров в Интернет-магазине;
- самостоятельное оформление Покупателем заказа в Интернет-магазине;
- оплата Покупателем заказа, оформленного в Интернет-магазине;
- обработка и доставка заказа Покупателю в собственность на условиях настоящего Договора.

Порядок оформления заказа
4.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой товар, представленный на Сайте
Интернет-магазина и имеющийся в наличии.
4.2. Каждая позиция может быть представлена в заказе в любом количестве.
4.3. При отсутствии товара на складе, Продавец обязан поставить Покупателя в известность
(по телефону или через электронную почту).
4.4. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его товаром аналогичной модели,
отказаться от данного товара, аннулировать заказ.

Порядок оплаты заказа
Наложенным платежом
5.1. Оплата осуществляется по факту получения товара в отделении транспортных компании
за наличный расчет в гривнах.
5.2. При не поступлении денежных средств Интернет-магазин оставляет за собой право
аннулировать заказ.

Условия доставки заказа
6.1. Доставка товаров, приобретенных в Интернет-магазине, осуществляется до складов
транспортных компаний, где и производится выдача заказов и/или «Новой Почтой» путем
отправки товара Продавцом Покупателю за свой собственный счет.
6.2. Вместе с заказом Покупателю предоставляются документы согласно законодательства
Украины.

Права и обязанности сторон:
7.1. Продавец имеет право:
- в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае
нарушения Покупателем условий настоящего договора.
7.2. Покупатель обязан:
- своевременно оплатить и получить заказ на условиях настоящего договора.
7.3. Покупатель имеет право:
- оформить заказ в Интернет-магазине;
- оформить электронный договор;
- требовать от Продавца исполнения условий настоящего Договора.

Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
условий настоящего договора в порядке, предусмотренном этим договором и действующим
законодательством Украины.
8.2. Продавец не несет ответственности за:
- измененный производителем внешний вид Товара;
- за незначительное несоответствие цветовой гаммы товара, что может отличаться от
оригинала товара исключительно из-за разной цветовой передачи мониторов персональных
компьютеров отдельных моделей;
- за содержание и правдивость информации, предоставляемой Покупателем при оформлении
заказа;
- за задержку и перебои в предоставлении Услуг (обработки заказа и доставке товара),
которые происходят по причинам, находящимся вне сферы его контроля;
- за противоправные незаконные действия, осуществленные Покупателем с помощью данного
доступа к сети Интернет;
- за передачу Покупателем своих сетевых идентификаторов - IP, MAC-адреса, логина и
пароля третьим лицам;
8.3. Покупатель, используя предоставленный ему доступ к сети Интернет, самостоятельно
несет ответственность за вред, причиненный его действиями (лично, даже если под его
логином находилось другое лицо) лицам или их имуществу, юридическим лицам, государству
или моральным принципам моральности.
8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от
выполнения условий этого договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей
настоящего договора понимаются события, имеющие чрезвычайный, непредвиденный
характер, которые исключают или объективно мешают исполнению настоящего договора,
наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными способами.
8.5. Стороны прикладывают максимум усилий для решения любых разногласий
исключительно путем переговоров.

Другие условия
9.1. Интернет-магазин оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения
в настоящий договор при условии предварительной публикации его на
сайте https://olhova.com
9.2. Интернет-магазин создан для организации дистанционного способа продажи товаров
через Интернет.
9.3. Покупатель несет ответственность за достоверность указанной при оформлении заказа
информации. При этом, при осуществлении акцепта (оформлении заказа и последующей
оплаты товара) Покупатель предоставляет Продавцу свое безоговорочное согласие на сбор,
обработку, хранение, использование своих персональных данных, в понимании ЗУ «О защите
персональных данных».
9.4. Оплата Покупателем оформленного в Интернет-магазине заказа означает полное
согласие Покупателя с условиями договора купли-продажи (публичной оферты)
9.5. Фактической датой электронного соглашения между сторонами есть дата принятия
условий, в соответствии со ст. 11 Закона Украины «Об электронной коммерции»
9.6. Использование ресурса Интернет-магазина для предварительного просмотра товара, а
также для оформления заказа для Покупателя есть бесплатным.
9.7. Информация, предоставляемая Покупателем является конфиденциальной. Интернет-
магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях обработки заказа,
отправления уведомлений Покупателю, доставки товара, осуществления взаиморасчетов и
др.

Порядок возврата товара надлежащего качества
10.1. Возврат товара в Интернет-магазин производится согласно действующего
законодательства Украины.
10.2. Возврат товара в Интернет-магазин производится за счет Покупателя.
10.3. При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Интернет-магазин
возвращает ему уплаченную за товар денежную сумму по факту возврата товара за вычетом
компенсации расходов Интернет-магазина связанных с доставкой товара Покупателю.

Срок действия договора
11.1.Электронный договор считается заключенным с момента получения лицом направившим
предложение заключить такой договор, ответа о принятии этого предложения в порядке,
определенном частью шестой статьи 11 Закона Украины "Об электронной коммерции".
11.2. До окончания срока действия этот Договор может быть расторгнут по взаимному
согласию сторон до момента фактической доставки товара, путем возврата денежных средств
11.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в
случае невыполнения одной из сторон условий настоящего Договора и в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Украины.
предоставлять право пользования интернет платформой ФЛП и юридическим лицам для
реализации товара.

Принятия договора публичной оферты
12.1.Нажимая кнопку «ЗАМОВИТИ», покупатель соглашается и принимает условия договора публичной оферты.
Made on
Tilda